Samorząd szkolny

SAMORZĄD UCZNIOWSKI PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SYCYNIE
Opiekun – Lucyna Bieńkowska
Zarząd:
Przewodnicząca – Patrycja Domagała
Zastępca przew. – Jakub Wróbel
Sekretarz – Natalia Kwaśnik
Skarbnik – Angelika Kościelniak
Samorząd Uczniowski prowadzi działania wynikające z planu pracy ustalonego na dany rok szkolny.
Organizuje cykliczne przedsięwzięcia, konkursy i akcje, których celem jest integracja społeczności uczniowskiej, kształtowanie postaw patriotycznych, uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych, rozbudzanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo na terenie szkoły, a także budzenie szacunku wobec małej ojczyzny.
Oprócz zarządu działają dwie sekcje: kulturalno – oświatowa i porządkowa. Pierwsza pomaga w organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych, np.: Dzień Nauczyciela, Dzień Chłopaka, dyskoteki oraz dbała o wystrój korytarza i aktualizację gazetek. Sekcja druga zajmuje się pilnowaniem porządku w szatni oraz pomaga nauczycielom dyżurującym podczas przerw międzylekcyjnych.