Organizacja szczepień

Szanowni Państwo,

Zgodnie z wytycznymi MENiS, w imieniu Dyrekcji Szkoły mam obowiązek poinformowania Państwa o organizacji szczepień uczniów od 12 roku życia.

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo z stronie Szkoły

https://pspsycyna.pl/dla-rodzicow/szczepienia-od-12-roku-zycia/

W załączniku znajduje się deklaracja na szczepienie, którą należy wypełnić i oddać wychowawcy  do 10 września 2021 r(w momencie gdy Państwo zdecydujecie o tym, że Państwa dziecko ma być zaszczepione przeciw COVID-19).

Miejscowość: ……………                                     Data: …………………… .

Deklaracja rodzica / opiekuna prawnego

Ja, …………………………………………………………..………. (imię i nazwisko),

posiadający/a pełnię praw rodzicielskich / będąc opiekunem prawnym / sprawując pieczę zastępczą*, wyrażam chęć zaszczepienia dziecka:

……………………………………………….……………………. (imię i nazwisko dziecka),
ucznia / wychowanka* klasy …… szkoły / placówki* ………………….………….……………..

podczas akcji szczepień uczniów od 12 do 18 roku życia zorganizowanej
we wrześniu 2021 r. na terenie szkoły/placówki* albo w wyznaczonym punkcie szczepień.

Dodatkowo, zgłaszam ….. (liczba) członka/ów rodziny ………………… (stopień pokrewieństwa) chętnego/ych do zaszczepienia podczas ww. akcji.

Podpis rodzica dziecka  …………………………..

* niepotrzebne skreślić