ZAWIESZENIE ZAJĘĆ – AKTUALIZACJA

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Dyrektor szkoły ogłasza:

1.W dniu 25 marca 2020 r. rozpoczynamy nauczanie na odległość   z wykorzystaniem dostępnych środków komunikacji.

Nauczanie zdalne może być realizowane z wykorzystaniem materiałów  w postaci elektronicznej np.:

 • dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej https://epodreczniki.pl/,
 • stronach CKE https://cke.gov.pl/ i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych np. https://www.oke.waw.pl/,
 • materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji publicznej i radiofonii,
 • innych materiałów wskazanych przez nauczyciela
 1. W dniach 25 marca – 10 kwietnia 2020 r. nauczyciele oraz uczniowie zobowiązani są do realizowania podstawy programowej.
 2. W ramach realizacji zajęć szkolnych nauczyciele mają możliwość oceniania postępów uczniów w sposób przewidziany dla wymagań nauczanego przedmiotu – uczniowie zostaną poinformowani o sposobach oceniania przez nauczycieli przedmiotów.
 3. Nauka prowadzona na odległość może być prowadzona w oparciu m.in. o:

-materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;

-zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;

-dziennik elektroniczny;

-komunikację poprzez pocztę elektroniczną;

-media społecznościowe,

-lekcje online – youtube

-programy telewizji publicznej i audycje radiowe;

-zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły;

-podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada.

-kontakt telefoniczny z nauczycielem;

 1. W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
 2. Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe (w postaci skanów, zdjęć, prezentacji), a jeśli nie mają możliwości skorzystania z Internetu to również

-telefonicznie mogą porozumiewać się z nauczycielem.

-gromadzą   wykonane  prace …. (zeszyt , karty pracy..)

 1. Nauczyciele od 25.03.2020 są zobowiązani do wpisywania tematów zajęć wg obowiązującego planu lekcji.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do dostosowania ilości prac zadanych do domu do możliwości uczniów, przy zachowaniu czasu pracy przeznaczonego na rozwiązywanie zadań domowych. Proszę nie przeciążać uczniów ilością zadanego materiału.
 3. Proszę nie traktować tego okresu, jak dodatkowy czas wolny – wszystkie treści powinny zostać zrealizowane – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
 4. W razie wątpliwości i pytań proszę kontaktować się telefonicznie lub poprzez dziennik elektroniczny ,stronę internetową, mail z wychowawcą klasy lub nauczycielami przedmiotów.
 5. Drodzy Rodzice, w tym trudnym okresie Wasza pomoc jest niezbędna. Wspólnie zadbajmy o to, by ten czas nie był stracony. Jest to sytuacja nadzwyczajna i wymaga zbiorowej odpowiedzialności za siebie i innych.

 Dyrektor szkoły

Grażyna Krześniak-Pakalińska