Procedury postępowania podczas pandemii COVID – 19

Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2020z dnia 31 sierpnia 2020 r

 

Procedury  postępowania

podczas pandemii COVID – 19

 w Publicznej Szkole Podstawowej Jana Kochanowskiego w Sycynie

obowiązujące od dnia 01.09. 2020 r.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Na podstawie:

 1. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm).
 3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.)
 1. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego oraz MEN https://gis.gov.pl/aktualnosci/bezpieczny-powrot-do-szkol-wytyczne-men-mz-i-gis-dla-publicznych-i-niepublicznych-szkol-i-placowek-od-1-wrzesnia-2020-r/

 

Organizacja zajęć w szkole podstawowej

 • Z sali, w której przebywa grupa, usunięto przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć są dokładnie czyszczone i dezynfekowane.
 • W sali odległości pomiędzy uczniami wynoszą min. 1,5 m.
 • Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. W przestrzeniach ogólnodostępnych wskazane jest noszenie maseczek.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 • Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy klasach 0-III, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.
 • Nauczyciel przebywający na kwarantannie prowadzi lekcje zdalne z domu
 • Nauczyciel na wypadek zawieszenia zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość, prowadzi zajęcia/lekcje zdalne w placówce.
 • Uczniowie korzystają z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
 • Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć jest  dezynfekowany.
 • Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.
 • W szkole ograniczona jest aktywność sprzyjająca bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
 • Szkoła zapewnia taką organizację pracy i koordynację, która utrudnia stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów.
 • Prace pisemne uczniów nauczyciel sprawdza po dwóch dniach od napisania.
 • Nie są organizowane żadne wyjścia poza teren szkoły .
 • Uczniowie są poinformowani  o tym, że nie mogą zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
 • W szatni szkolnej zachowane są odległości 1,5 m.
 • W szkole unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, ustalono bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.
 • Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, którzy korzystają z odwozów.
 • Nauczyciele i inni pracownicy szkoły zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.
 • Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczone kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • W przypadku zwolnienia ucznia z  zajęć szkolnych, rodzic/opiekun  odbierający ucznia ze szkoły ma obowiązek zachować zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole.
 • Na teren szkoły  wchodzą tylko uczniowie i pracownicy.
 • Za pomocą dzwonka (zamontowany przy drzwiach wejściowych) osoba z zewnątrz zgłasza potrzebę porozumienia z kimś ze szkoły (kontaktu osobistego z pracownikami szkoły).
 • Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 • Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 • Rodzice uczniów są powiadomieni o tym, że jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.
 • Rodzice zapewniają swojemu dziecku picie (woda, napój..) do szkoły.
 • Każde dziecko posiada swoją maseczkę i zasłania usta i nos w autobusie i na przerwie, a po zajęciu miejsca w ławce może ją zsunąć/zdjąć.
 • Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.
 • Zapewniono sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia.
 • Zakupiono termometr bezdotykowy .Termometr jest dezynfekowany po użyciu.
 • Rodzice/ opiekunowie  wyrażają zgodę na piśmie  na pomiar temperatury ciała ucznia.

Warunki bezpieczeństwa uczniów w budynku szkoły

 1. Salę, w której organizuje się zajęcia, wietrzy się co najmniej raz na godzinę lekcyjną.
 2. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.
 3. Dzieci często i regularnie myją ręce mydłem, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
 4. Nauczyciele organizują pokaz właściwego mycia rąk, przypominają o myciu rąk i dają przykład.
 5. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 6. Utrzymuje się w czystości ciągi komunikacyjne, dezynfekuje się powierzchnie dotykowe (poręcze, klamki) i powierzchnie płaskie (blaty), klawiatury, włączniki.
 7. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych -poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatury, włączników oraz łazienek i zapewniona jest bieżąca dezynfekcja toalet.
 8. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci niebyły narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 9. Uczniowie korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup.
 10. Sprzęt na placu zabaw lub boisku czyści się regularnie z użyciem detergentu lub dezynfekuje.
 11. Uczniowie danej klasy na większości przedmiotów przebywają w jednej sali.
 12. W wyjątkowych przypadkach nauczyciel może prowadzić zajęcia z uczniami w innej sali.

  Gastronomia

 1. Dostawcy cateringu nie będą wchodzili na teren szkoły.

2.  W szkolnej kuchni szczególną uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

3.Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu i wyparzać je w temperaturze minimum 600C – wykonuje to pracownik szkoły.

4.Rekomenduje się zmianowe wydawanie obiadów, czyszczenie blatów stołów i poręczy, krzeseł po każdej grupie.

 1. Ze stołówki należy usunąć zbędne dodatki, tj. pojemnik na cukier, wazoniki, pudełko na serwetki.
 1. Dania powinny być wydawane przez osobę do tego wyznaczoną.
 1. Dopuszcza się dostarczenie przez firmy cateringowe posiłków w pojemnikach zbiorczych a następnie rozdzielenie ich na talerze i sztućce wielorazowe znajdujące się na wyposażeniu szkoły.

Procedura postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem  COVID-19

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną w Zwoleniu oraz powiadomić dyrektora szkoły. W razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika przebywającego w szkole niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem dyrektor niezwłocznie odsuwa go od pracy. Należy powiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Zwoleniu. Pracownik musi stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.

3.Obszar, w którym poruszał się i przebywał w/w pracownik, należy poddać gruntownej dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami.

4.Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

5.W szkole są umieszczone w określonych miejscach (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych Sanepid-486762312, organ prowadzący-486762210, organ nadzorujący–48 362 82 84, 48 362 07 92 , służby medyczne – 999.

6.Dyrektor sporządza listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zaleca tym osobom stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

7.W przypadku wątpliwości dyrektor zwraca się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.

 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia ucznia szkoły

 • Zapewniony jest sposób szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka poprzez skorzystanie ze wskazanego przez rodzica/opiekuna numeru telefonu.
 • Dziecku należy zmierzyć temperaturę ciała-jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej –należy powiadomić rodziców ucznia o konieczności odebrania dziecka ze szkoły i przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.
 • W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych – dziecko przebywa minimum 2 m odległości od innych osób znajdujących się w tym samym pomieszczeniu, lub w pomieszczeniu izolującym.
 • Dziecko w odizolowanym pomieszczeniu przebywa z osobą do tego wyznaczoną przez dyrektora szkoły.
 • Opiekun dziecka posiada środki ochrony osobistej: maseczka/ przyłbica, rękawiczki. Na czas oczekiwania na odbiór przez rodzica dziecku należy założyć maseczkę. Dziecko będzie odebrane przez rodzica bezpośrednio z izolowanego pomieszczenia.

 

Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

 • Definicja KONTAKTU obejmuje:
  a)każdego pracownika szkoły/rodzica/opiekuna prawnego ucznia/ucznia pozostającego w bezpośrednim kontakcie z osobą chorą lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,
  b)rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,
  c)każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.
 • Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się: a) pozostanie w domu przez 10 dni od ostatniego kontaktu z osobą chorą i prowadzenie samoobserwacji -codzienny pomiar temperatury i świadome zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,
 • b) poddanie się monitoringowi pracownika stacji sanitarno-epidemiologicznej w szczególności udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,
 • c) jeżeli w ciągu 10 dni samoobserwacji zauważone zostaną objawy (gorączka, kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) -należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
 • Pozostali pracownicy szkoły nie są zobowiązani do podejmowania szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.
 • Decyzja, do jakiej grupy kontaktu należą pracownicy, powinna zostać podjęta we współpracy ze służbami sanitarnymi.

 

Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

 • Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu szkoły zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.
 • Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący i kuratora oświaty zgodnie.
 • W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 • Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.
 • Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.

Zasadę wejścia do budynku szkolnego i korzystania przez uczniów z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć.

1.Uczniowie wchodzą do budynku w odległości 1,5m w maseczkach(zdejmują dopiero w sali lekcyjnej).

2.Przy wejściu dezynfekują ręce.

3.Do szatni wchodzą pojedynczo z zachowaniem bezpiecznej odległości.

4.Po skończonych zajęciach uczniowie opuszczają budynek szkoły z zachowaniem bezpiecznych odległości w maseczkach (zdejmują po wyjściu ze szkoły lub z autobusu).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Procedury obowiązują do czasu ich odwołania.