NADANIE IMIENIA PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SYCYNIE

NADANIE IMIENIA PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W SYCYNIE

„Nauka skarbem drogim,
Tak bogatym jak ubogim
I bogactwa często giną
Lecz nauki nie przeminą”.

 

                                                                 Źródło: Księgi Wtóre. Pieśń IX Jan Kochanowski

17 czerwca 2018 r.  odbyła się uroczystość nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Sycynie imienia wielkiego syna tej ziemi – Jana Kochanowskiego.

Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele parafialnym w Jasieńcu Soleckim.
W świątyni zgromadzili się honorowi goście, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie oraz lokalna społeczność. Obecne były delegacje Urzędu Miejskiego i szkół podstawowych z gminy Zwoleń z pocztami sztandarowymi.

Mszę celebrował ksiądz proboszcz, który w swojej homilii nawiązał do nauk płynących z utworów Jana Kochanowskiego, stwierdził również, że są one aktualne także i dziś, dlatego młodzież będzie mieć dobry wzór do naśladowania.
Komitet Organizacyjny w składzie:

Bogusława Jaworska – Burmistrz Zwolenia

Włodzimierz Piskorek – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

Katarzyna Cholewa – Przewodnicząca Rady Rodziców

Monika Wilk – z-ca Przewodniczącej Rady Rodziców

poprosił księdza o poświęcenie i pobłogosławienie sztandaru Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie.

W liturgii czynnie uczestniczyli uczniowie tej szkoły oraz schola  parafialna. Odśpiewane były dwie pieśni, których autorem słów jest Patron szkoły – „Czego chcesz od nas Panie” oraz „Kto się w opiekę odda Panu swemu” w wykonaniu solowym uczennic Gabrieli Bednarczyk i Martyny Kopcińskiej.

Oficjalna część uroczystości odbyła się na placu szkolnym. Prowadził ją p. Bartosz Pietrzyk. Po wprowadzeniu sztandarów i odśpiewaniu hymnu państwowego, pani dyrektor Grażyna Krześniak – Pakalińska  powitała dostojnych gości: Leszka Ruszczyka  i Andrzeja Kosztowniaka – posłów na sejm RP,wicemarszałka województwa mazowieckiego Rafała Rajkowskiego i Bożennę Pacholczak, Zbigniewa Gołąbka – radnego województwa mazowieckiego, dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej panią Ilonę Jaroszek,

Przedstawicieli władz samorządowych powiatu  zwoleńskiego, władze samorządowe gminy na czele z Panią Bogusławą Jaworską – Burmistrz Zwolenia – współorganizatorką uroczystości oraz wszystkich zebranych.

Aktu nadania imienia szkole dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej p. Paweł Sobieszek, który odczytał stosowną uchwałę, następnie przekazał akt p. dyrektor.

Z wielkim szacunkiem i pieczołowitością p. dyr Grażyna Krześniak Pakalińska  przejęła od Komitetu Organizacyjnego sztandar szkoły, by przekazać go uczniom.

Poczet sztandarowy zaprezentował sztandar zgromadzonym. Dokonano omówienia jego elementów. Sztandar ma kształt kwadratu obszytego złotymi frędzlami. W centralnej części awersu widnieje portret Jana Kochanowskiego i nazwa szkoły, w prawym górnym rogu towarzyszy im herb Zwolenia, a w lewym obelisk – znak rozpoznawczy Sycyny. W rogach dolnych widnieją daty założenia szkoły oraz rok nadania imienia. Rewers stanowi godło państwowe na biało-czerwonym tle. Wokół orła widnieją napisy: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, NAUKA.

Sztandar dla społeczności szkolnej ma znaczenie symboliczne – to znak Polski, ale i naszej Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie.
Po prezentacji sztandaru nastąpiło uroczyste ślubowanie uczniów, którzy zobowiązali się dbać o honor i dobre imię szkoły, kształcić w sobie cechy, które posiadał nasz patron, a w szczególności umiłowanie drugiego człowieka i nauki oraz w każdej sytuacji zachowywać się w sposób godny młodego Polaka.

Następnie chór szkolny odśpiewał hymn szkoły, w którym również odnaleźć można przesłanie, by postępować zgodnie z ideałami naszego patrona, zdobywać wiedzę, doskonalić umiejętności, miłować Ojczyznę.

Po hymnie nastąpił moment wbijania przez fundatorów sztandaru w tarczę pamiątkową honorowych gwoździ. Goście poproszeni zostali też o pamiątkowy wpis do kroniki szkolnej.

Dokonano także prezentacji biogramu patrona – podkreślając jego związek z Sycyną i Ziemią Zwoleńską.

Po uroczystościach na placu szkolnym p. dyrektor poprosiła przybyłych gości, by wszyscy udali się do budynku szkoły, gdzie na korytarzu znajduje się pamiątkowa tablica ufundowana przez społeczność szkolną i lokalną.
Aktu odsłonięcia tablicy dokonali przedstawiciele władz państwowych i lokalnych oraz gospodarze szkoły.

Następny punkt stanowiły okolicznościowe przemówienia, wręczono medale i dyplomy za zasługi dla szkoły i lokalnej społeczności.

Części artystycznej przyświecały patriotyczne tony.

Po zakończeniu obfitej w ważne wydarzenia uroczystości wszyscy zebrani mieli czas na swobodne rozmowy, wymianę spostrzeżeń i podzielenie się wrażeniami. Wielu z nich zainteresowało się tematycznymi ekspozycjami będącymi pokłosiem wielu miesięcy przygotowań do tego właśnie dnia.
Zainteresowani mieli też możliwość obejrzenia okolicznościowych wystawek
i tablic.

Na zakończenie Pani Dyrektor podziękowała wszystkim przybyłym za uświetnienie swą obecnością naszej uroczystości i poprosiła o przejście pod pomnik Jana Kochanowskiego, gdzie delegacje złożyły hołd znakomitemu poecie poprzez złożenie kwiatów.

Nadanie imienia szkole to święto, które zapamiętamy na długo. Stawianie sobie coraz to nowych celów, ustawiczna praca nad własna osobowością, zdobywanie wiedzy, kształcenie właściwej postawy obywatelskiej to zadania i wyzwania dla uczniów naszej szkoły, którzy od dzisiejszego dnia będą starali się godnie reprezentować szkołę imienia najznakomitszego poety doby renesansu, człowieka prawego, troszczącego się i ojczyznę obywatela – Jana Kochanowskiego – Patrona Publicznej Szkoły Podstawowej w Sycynie.