Informacja dyrektora – ważne

1). W związku z nowymi planami Ministerstwa Nauki związanymi z nauczaniem zdalnym informujemy, że będzie ono przedłużone od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 22 grudnia 2020

2)  Od  23 grudnia 2020 do 1 stycznia 2021 – zimowa przerwa świąteczna

3). Ferie zimowe  w tym roku odbędą  się w dniach : 04.01.2021 – 17.01.2021r.

4). I  półrocze kończy się zgodnie ze statutem szkoły 31 stycznia

5). Posiedzenie  klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej odbędzie się 28.01. 2021r.

6). Na miesiąc przed terminem śródrocznej klasyfikacji w formie pisemnej wychowawca informuje ucznia i rodziców o przewidywanej ocenie niedostatecznej z przedmiotu edukacyjnego, czyli do 22 grudnia 2020r. ( w tym roku informacje będą przesłane przez dziennik elektroniczny)

7). Na tydzień przed śródrocznym posiedzeniem rady pedagogicznej klasyfikacyjnej poszczególni nauczyciele zobowiązani są poinformować ucznia i jego rodziców o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, a wychowawca o ocenie z zachowania . Do 21 stycznia 2021 w dzienniku elektronicznym pojawią się proponowane oceny śródroczne.

8). O wszelkich zmianach będą informować uczniów  wychowawcy klas.

             Z wyrazami szacunku – dyrektor Grażyna Krześniak Pakalińska.